Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

За растенията, животните и как можем да ги опазим за поколенията с Натура 2000

... близо до Балкан махала в местноста Балигедже

Тук ви представяме брошурата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно основните аспекти на Натура 2000. За повече информация посетете сайта на МОСВ: http://www.moew.government.bg/

 

Натура 2000 в България
(брошура издадена от Министерство на околната среда и водите)

Какво представлява Натура 2000
Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейнта цел е да осигури дългосрочното опазване в добрео състояние на точно определени ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават.
Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз(ЕС), съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивоте птици. Обект на защита с аоколо 140 природни местообитания и над 600 вида разстения и животни със значение за ЕС. Страните членки следва да установят разпространението на тези местообитания и водове в своите територии и да поставят част от тях под защита, както и да осигурят механизми за тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване.
България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави.
Като принос за Европейката екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни трябва да защити  над 80 типа местообитания, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

Как се обявяват защитените зони по Натура 2000 
Министреският съвет приема национален списък от потенциалните защитени зони, посочени на базата на научна документация.. Той заедно с научната документация се изпраща в Европейската комисия.
Всяка защитена зона се обявява със заповед на министъра на околната среда и водите, с която се определят нейните граници.Проектът на заповед за всяка защитена зона се подлага на обществено обсъждане. Той се публикува в поне един национален ежедневник и в едномесечен срок всяко едно заинтересовано лице може да изрази своето становище, но само по режимите и ограниченията, а не по границите.
Процесът за обявяване на защитените зони, предназначени за опазване на птиците вече е стартиран. Същият процес за защитените зони за опазване на местообитанията ще започне след като Европейската комисия разгледа и одобри предложения от страната ни национален списък на тези зони.

Как да разбера дали имотът ми попада в Натура 2000
Актуална информация, картен материал, включително и номерата на имотите, попадащи в защитените зони, има в Министерството на околната среда и водите(МОСВ) и в Регионалните инспекции по околната среда и водите(РИОСВ). Такава информация може да бъде получена, чрез подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Има ли промяна в собствеността на земите в Натура 2000
Обявяването на защитените зони не променя собствеността върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях.

Какви са ползите от Натура 2000
На първо място чрез екомрежата НАТУРА 2000 ще опазим нашата природа. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. нашият живот. Съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините и общините НАТУРА 2000 е възможност за печеливш поминък, за земеделските стопани – възможност за получаване на средства от европейски фондове под формата на компенсации. Приходите от всичко това ще остават в местните хора и заедно с предвиденото финансиране на стопанска дейност, която щади природата, ще допринесат за развитието на изостаналите райони.

Какви забрани или ограничения налага Натура 2000
От европейското и националното законодателство не произтичат преки забрани по ползването на ресурсите и строителството.
Евентуалните забрани и ограничения могат да бъдат въведени в заповедите за обновяване и в плановете за управление на отделните зони, след проведени обществени обсъждания. Оправдано е въвеждането на забрани в случаи, че осъществяването на дадена дейност съус сигурност ще доведе до значително увреждане на местообитанията и видовете, които се опазват в дадената защитена зона. Ако се въведат в дадена зона забрани за определени дейности в земеделските земи или горите са предвидени компенсаторни плащания за съответния производител.

Ще има ли ограничения в ползването на земеделските земи в Натура 2000
Примерните ограничения по ползване на земеделските земи могат да бъдат свързани със:

  1. забрана за превръщането на ливади или пасища в обработваемите земи;

  2. забрана за коситба в размножителния период на птици;

  3. забрана за използването на определени торове или средства на растителната защита.

Ще има ли ограничения в ползването на горите в Натура 2000
Не се предвижда въвеждането на забрана за дърводобив в горите, включени в защитените зони. Изискванията са свързани със запазване на типовете горски местообитания. В тази връзка е възможно въвеждането на забрани за определени видове сечи, които във времето ще доведат смяна на дървестните видове, опазвани в зоната.

            Ще има ли ограничения в лова и риболова в Натура 2000
            Не се предвиждат допълнителни забрани или ограничения, свързани с лова и риболова в местата от Натура 2000, извън тези, които произтичат от закона за лова и опазване на дивеча, от Закона за рибарството и аквакултурите, както и от Закона за биологичното биоразнообразие.

Ще има ли ограничения при строителството в Натура 2000
Няма нормативни изисквания за въвеждане на тотална забрана за строителство или за забрана за строителство на определени типове обекти. Предвижда се планове, програми или отделени инвестиционни намерения да се подлагат на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета на целите на опразване на защитените зони (ДВ., бр.73 от 11.09.2007 г.).

Кои са институциите, които ще извършват оценка на проектите, засягащи Натура 2000
В зависимост от териториалния обхват и национално значение на обекта, който ще се изгражда в дадена зона, компетентни институции за издаването на решения по оценка за съвместимостта и контрол по изпълнението са Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Каква е разликата между защитените зони и защитените територии?
Защитените територии са с по-строги режими по отношение ползването на ресурсите и строителството. Тези режими се запазват в случаите, когато защитените територии попадат в границите на Натура 2000 места.
Режимите в защитените зони от Натура 2000, в случаите, когато се наложат такива, ще се отнасят за конкретно местообитание или вид, които са предмет на опазване.

Какви са възможностите за получаване на компенсации или финансиране проекти
1. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са предвидени средства за проекти в областта на биологичното разнообразие в размер на 103 308 049 евро. Отговорна институция е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Получатели на тези пари могът да бъдат общински администрации, асоциации /сдружения на общини, структури в рамките на МОСВ и Министерство на земеделието и горите (МЗГ), които отговарят за управлението на съответните национални и природни паркове и за Натура 2000, както и регионалните структури на МОСВ и МЗГ, администрации управляващи Натура 2000, както и регионалните структури на МОСВ и МЗГ, администрации управляващи Натура 2000, неправителствените организации. Пoвече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg
2.По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.), мярка „Агроекологични плащания“ са предвидени средства в размер на 310 957 644 евро.
Отговорни институции са Министреството на земеделието и продоволствието и Разплащателна агенция към министерството, а повече информация може да се намери на адрес: www.mzgar.governmgent.bg
3.По оперативна програма „Рибарство и аквакултури(2007-2013 г.) са предвидени средства в размер на 53 339 805 евро.
Отговорна институция е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а повече информация може да се намери на адрес: www.nafa-bg.org
4.ПО фонд Life+ на Европейската комисия  ежегодно се предвиждат средства за подпомагане на проекти, като средствата за опазване на биологичното разнообразие са до 50 % от общия размер, отпуснат на страната. За 2007 г. за България са предвидени 4 000 000 евро, от които за проекти по Натура 2000 могат да се разпределят 2 000 000 евро.
Отговорни институции са Министреството околнат асреда и водит и Европейската комисия, а повече информация може да се намери на адрес: www.moew.governmgent.bg и www.ec.europa.eu/environment/life

Какви са конпенсации ще получа за това, че земите и горите ми попадат в Натура 2000
По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)“, мярка „Агроекологични плащания“ е предвидено всички земеделски стопани , чиито земи попадат в мрежата Натура 2000 могат доброволно да се включат в тази мярка и д аполучат съответните компенсации.
Мярката „Агроекологични плащания“ се състои от пет основни подмерки.
1.Биологично земеделие, което включва биологично растениевъдство – до 418 евро/ха за трайни насъждения и биологично пчеларство – до 15 евро/пчелно семейство.
2.Управление на земеделските земи  с висока природна стойност (ВПС), което включва възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с ВПС – до 133 евро/ха; възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с ВПС – до 154 евро/ха; и поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи в Ортологично важните места – до 200 евро/ха.
3.Поддържане на характерестиките на ландшафта, което включва традиционно отглеждане на овощни култури – до 131 евро/ха.
4.Опазване на почвите и водите, което включва намаляване на нитратното замърсяване – до 70 евро/ха и контрол на почвената ерозия – до 207 евро/ха (за наорни тераси).
5.Традиционно животновъдство, което включва опазване на застрашените местни породи - до 200 евро/глава за едър рогат добитък(ЕРД) и до 25 евро/глава за дребен рогат добитък(ДРД) и традиционните практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) – до 150 евро за ЕРД и до 20 евро за ДРД.
По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)“ се предвиждат мерки „Натура 2000 за земеделски земи“ и „Натура 2000 за гори“. Целта им е да компенсират земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените разходи, свързани с изпълнението на ограниченията за земеползване и гореползване, определени в заповедите за обявяване и/или в плановете за управлението на защитените зони. Получатели по мярка „Натура 2000 за земеделски земи“ са земеделски стопани (физически или юридически лица), които позлват земеделска земя, попадаща в Натура 2000. За мярка „Натура 2000 за гори“ могат да кандидатстват само частни горовладелци. По тези мерки ще се подпомагат разходи, свързани с изпълнението на ограниченията, разписани в плановете з ауправление на местата от Натура 2000 при наличието на такива и/или на заповедите за обявяването им за места от Натура 2000. Компенсаторни плащания до 200 евро/ха годишно.
По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)“ са предвидени и допълнителни възможности за стопаните, чиито земи или гори попадат в Натура 2000, а именно:
1.Безплатно обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ за регистрирани земеделски производители и собственици на гори.
2.По-висок процент на подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, където максималния размер на инвестиционния проект е 3 000 000 евро.
3.За земите, които попадат и в необлагодетелстваните райони, земеделските производители ще получават и допълнителни компенсации по Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони“ – до 100 евро/ха, и по Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони“ – до 50 евро/ха.
4.За земеделските производители от селските райони има възможност да кандидатстват по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделските дейности“, включително за селски туризъм, като помощта за три години може да достигне 200 000 евро т.е. общо за целия период на подпомагане до 400 000 евро.

Какво трябва да направя, за да получа компенсации по мярка „Агроекологичниплащания“ на „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)“
1.Да се регистрирам в интегрираната система за администриране и контрол.
2.Да подам заявление за плащане – от 1 март до 15 май на съответната година в общинската служба „Земеделие и гори“ или Областната Разплащателна агенция (по постоянен адрес на кандидата).
3.Да спазвам условията за поддържане на зе,ята в добро земеделско и екологично състояние.
4.Да спазвам специфичние изисквания за отделните мерки.
5.Да прилагам агроекологичните дейности върху земеделска земя, която притежават, ареднуват или наемат за минимален период от 5 години.
6.Да премина през основно обучение по агроекология, което ще бъде финансирано от мярката „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по приоритетна ос 1 на „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)“.

 

За нас | Карта на сайта | Правила за ползване | За контакти | © 2007 Владимир Медев
Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev