Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Общината - география, икономика, демография

Сградата на общината

География

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западни Родопи. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. В близост е до международно известния Бачковски манастир и преди курорта Пампорово. На нейната територия се намира  манастирския комллекс "Кръстова гора-Св.Троица" - известен в цялата страна и Държавно ловно стопанство "Кормисош" с прекрасни условия за ловен туризъм. Районът се намира в живописните клисури на р.Манастирска, р.Дряновска,  р.Юговска, р.Лъкинска, р.Белишка.

На територията на общината с административен център - град Лъки са разположени осем села - Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Релефът е типично планински. Представлява лабиринт от ридове с различна дължина и посока. Между тях протичат няколко реки и множество по-малки потоци. Растителността е представена от няколко основни дървестни вида - бял бор, смърч, ела, бук, дъб и габър. Животинските видове са типични за тази част на Родопите - благороден елен, елен-лопатар, дива свиня, вълк, мечка.

Икономика

Град Лъки възниква, благодарение на рудните залежи на които е богат този район. И днес основен дял в местната икономика заема рудодобива. Днес функционират два рудника - Джурково и Дружба. В миналото рудниците бяха повече, но с настъпилите промени в обществените и икономически условия, те бяха закрити. На територията на града функционира и обогатителна фабрика, където добитата руда преминава първична обработка, след което се превозва до КЦМ „Пловдив“, където се преработва до краен продукт. В града функционират и няколко плетачни цеха. Макар и с намалено производство все още финкционира и завод „Преспа“. В него се изработва мъжка и дамска конфекция за страната и чужбина. Друг дял от икономиката заема дърводобива и дървопреработвателната промишленост. На територията на общината има няколко дървопреработвателни цеха.

Демография

Преди промените, настъпили у нас през 1989 г. общината има население от .. 5655 души (1984 г.). След това постепенно с иконимическите трудности, закриването на рудник „Лъкавица“ и съкращаването на някои производстава, започва масова миграция на населението към Асеновград и Пловдив. Започва обезлюдяване на селата и закриването на училища и детски градини.

При последното преброяване през 2011 г. община Лъки има население от 2902 души - 2128 в град Лъки и 774 в селата. За последните 10 години населението е намаляло с 1142 души (при преброяването през 2001 г. населението е 4044 души - от тях 2074 в град Лъки и 1970 в селата). И тук както и в цялата страна е налице, демографска криза и миграция към големите градове и обезлюдяване на селата.

Надявам се администрацията на града и държавата да намерят начин да задържат младите хора в града ни и да привлекат чуждестранни туристи и граждани, които да харесат града и селата ни и да решат да останат тук, да увеличат населението на общината, да донесат своите мечти и надежди при нас и заедно да можем да ги осъществим.

Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev