Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Как да се свържете с общинската администрация

Връзки

Министерства

Агенции

Асоциации

Неправителствени организации

Сдружения

Сградата на общината

 

 

За контакти с Община Лъки:

4241 гр.Лъки, ул.“Възраждане”№ 18,

тел.: 03052 / 22 55, факс: 03052/21 68

e-mail: obshtinalaki@abv.bg, website : www.oblaki.com

Тъй като мислим, че диалогът с органите на местната власт е много важен, за да бъде животът на всички ни по-добър, ви предлагаме начините за връзка със служителите в Общинска администрация - град Лъки:

Кмет на Община Лъки - инж. Валентин Симеонов

етаж III, стая 20а

Зам. кмет на Община Лъки - Пламен Райчев

етаж III, стая 21

Секретар - Стефка Николова

етаж III, стая 23

 

Дирекция „Обща администрация“

Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“

Директор на отдел и главен счетоводител - Захарина Ангелова

етаж II, стая 11

Главен специалист „Бюджет и ТРЗ“ - Минка Симеонова

етаж II, стая 10

Главен специалист „Приходи по местни данъци и такси” - Соня Лозанова

Център за услуги на граждани - етаж I, стая 3

Старши счетоводител - Снежана Брусева

етаж II, стая 12

Старши касиер - счетоводител - Ани Красимирова

етаж II, стая 9

Главен специалист „Гражданска защита, инвестиционна политика, домакин” - Даниела Радева

етаж I, стая 7

 

Отдел „Административно - правно обслужване“

Юрисконсулт - Емилия Стоянова

етаж III, стая 24

Главен специалист „Гражданска регистрация и деловодство” - Славка Неделчева

етаж I, стая 5

Главен специалист „Канцелария на кмета, човешки ресурси, и протокол” - Елица Мешева

етаж III, стая 20

Главен специалист „Обслужване на ОбС, информационно обслужване,технологии и жалби, връзки с обществеността” - Мариана Радкова

етаж III, стая 22а

Главен специалист „Административно обслужване на граждани” - Снежана Чукалова

Център за услуги на граждани - етаж I, стая 3

 

Дирекция „Специализирана администрация“

Отдел „Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции“

Началник отдел - инж. Стела Атанасова

етаж II, стая 14

Главен експерт „ОМП, класифицирана информация, обществени поръчки и проекти по оперативни и други програми“ - Емилия Лисова

етаж II, стая 14а

Главен експерт „Екология, ООС, координация, евроинтеграция и проекти по оперативни и други програми” - Ваня Куцева

етаж II, стая 13

Главен експерт „Търговия, транспорт, туризъм, проекти и програми” - Рилка Кузманова

етаж II, стая 13

Главен специалист „Образование, здравеопазване, култура, проекти по оперативни и други програми, младежки и социални дейности” - Елеонора Димитрова

етаж II, стая 8

 

Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство“

Главен архитект - арх. Чавдар Порязов

етаж IIa, стая 16

Главен специалист „Общинска собственост, концесии и приватизация” - техн. Емил Адамов

етаж IIa, стая 17

Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация” - инж. Владимир Медев

етаж IIa, стая 18

Главен специалист „Архитектура, устройство на територията, благоустройство и незаконно строителство” - техн. Йосиф Чукалов

етаж IIa, стая 18

 

Други дейности

Главен специалист „Селско и горско стопанство” - Иван Кацарев

етаж I, стая 4

Главен специалист „Чистота” - Славка Стратева

етаж I, стая 4

Секретар на „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ - Росица Кичукова

етаж I, стая 8

 

Общински съвет - град Лъки

Председател на Общински съвет - Илия Данчев

етаж III,стая 22

 

Кметски наместници

Кметски наместникна село Дряново - Недялка Узунова

тел.: 0331 98807, 0884 387 306

Кметски наместник на село Белица - Ангел Гюлев

тел.: 0331 98814, 0884 387 790

Кметски наместник на с.Борово - Савка Канева

тел.: 0331 98816, 0884 387 804

Кметски наместник на с.Манастир - Милена Иванова

тел.: 0331 98817, 0884 387 801

Кметски наместник на с.Джурково - Бистра Кадиева

тел.: 0331 98817, 0884 387 882

Кметски наместник на с.Здравец - Сергей Лисов

тел.: 0331 98804, 0884 387 772

Кметски наместник на с.Лъкавица - Гълъб Каменов

тел.: 0331 98840, 0884 387 848

Кметски наместник на с.Югово - Апостол Гаговски

тел.: 0331 98812, 0884 387 814

 

Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev