Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Структура на общинската администрация

Връзки

Министерства

Агенции

Асоциации

Неправителствени организации

Сдружения

Сградата на общината

 

 

 

Структурата на общинската администрация, нейните функции и правомощия се определят от Закона за администрацията. Той определя правомощията на кмета, общинските съветници и служители и техните задължения и отговорности. Тук представяме накратко структурата на общинската администрация в гр. Лъки:

 

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общата администрация е организирана в една дирекция – дирекция „Обща администрация“ и включва следните дейности:

 1. Правно-нормативно обслужване;
 2. Човешки ресурси, канцелария, протокол;
 3. Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита;
 4. Управление на собствеността;
 5. Обслужване на общински съвет и информационно обслужване и технологии;
 6. Връзки с обществеността, защита на класифицирана информация;
 7. Финансово-счетоводни дейности;
 8. Бюджет и финанси;
 9. ГРАО;
 10. Установяване, обезпечаване и събиране на местни данъци и такси.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на пълномощията на органите на местната власт. Специялизираната администрация е организирана в една дирекция – дирекция „Специализирана администрация“ и включва следните структурни дейности:

 1. Общинска собственост;
 2. Икономически дейности, търговия, транспорт и туризъм;
 3. устройство на територията;
 4. Архитектурно-строителен контрол;
 5. Кадастър и регулация;
 6. Архитектура, благоустройство и незаконно строителство;
 7. Опазване на околната среда, екология и евроинтеграция.

За повече информация се обръщайте към структурите на администрацията.
За контакти:

4241 Гр.Лъки, ул.“Възраждане”№ 18

тел: 03052 / 22 55, 22 88; факс: 03052/21 68

e-mail: obshtinalaki@abv.bg, website : www.oblaki.com

Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev