Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Читалище, музеи, медии

Читалища - Читалище „Зора“

На 09.10.2001 г. по инициатива на Общинска администрация - гр. Лъки се провежда събрание за учредяване на народно читалище в гр. Лъки. До този момент в съставните села на общината са регистрирани четири читалища:
НЧ “Христо Ботев” – с. Борово;
НЧ “Светлина” – с. Белица
НЧ “Васил Коларов” – с. Дряново
НЧ “Христо Ботев” – с. Манастир

Р Е Ш Е Н И Я на Учредителното събрание:

1. Избира се наименование: Народно читалище “Зора” – гр. Лъки

2. Приема се Устав

3. Избрано е Настоятелство на читалището в състав:
Председател:
Галя Атанасова
Членове:
Албена Иванова  
Елеонора Димитрова

4. Избрана е Проверителна комисия:
Марияна Радкова
Христина Стоянова
Елена Пелтекова

5. Възлага се на Настоятелството да подготви необходимите документи за съдебно регистриране на читалището като юридическо лице с нестопанска цел.
С Решение №1843/15.03.2002 г. на Пловдивски окръжен съд НЧ “Зора” - гр. Лъки е вписано в Регистъра на ЮЛНЦ на Пловдивския окръжен съд.
Под №2908 НЧ “Зора” – гр. Лъки е вписано в Регистъра на читалищата в Министерството на културата.

ДЕЙНОСТ

За краткото си съществуване, като единствена културна институция в гр. Лъки, читалището успя да организира дейността си в услуга на цялото население от града и общината.
Читалището е организатор на културни мероприятия, местни празници и чествания.
Разкрити са интересни спортни клубове (“Волейбол”, “Бойни изкуства”, “Аеробика”, “Състезателни спортни танци” и др.) и творчески кръжоци (“Дърворезба”, “Изобразително изкуство”), насочени към децата, учениците и младежите от община Лъки. Към читалището бяха разкрити Женски клуб, Клуб “Приятели на песента”, Курс по английски език и др. по инициатива на по-възрастното население. Участниците в клубовете и кръжоците получават възможност за изява в различни мероприятия – чествания, конкурси, изложби, състезания и др.
Още със създаването му врати отваря читалищната библиотека. Година по късно към нея е обособена и читалня. Библиотеката разполага с 12 000 тома литература.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Общинска администрация – гр. Лъки – съвместно организиране на празници и чествания. ОбА – гр. Лъки, съгласно ЗНЧ предостави на НЧ “Зора” помещения за безвъзмездно ползване
СОУ “Христо Ботев” – гр. Лъки – предоставя база за провеждане на тренировки
Други общински читалища – съвместно провеждане на местни чествания, празници, родови срещи и др.,

ДАРИТЕЛИ

Основен дарител, направил възможно разкриването на Библиотеката с читалня към читалището е “Горубсо – Лъки” АД с изпълнителен Директор инж. Атанас Марински, дарил през 2001 г. около 10 хиляди книги – предимно детска, художествена литература и произведения, включени в учебната програма.
В Библиотеката са постъпили единични дарения от авторски книги и дарения от книжни издателства
Необходимият дървен материал за работа на кръжока от млади дърворезбари е дарение от “Лъки-Лес” ООД – гр. Лъки и ЕТ “Величка Жухова” - гр. Лъки
Дарени са финансови средства в размер на 200 лв от ЕТ “Димитър Манолов” – гр. Асеновград за подпомагане дейността на музикалната група към читалището.

ПРИОРИТЕТИ

Укрепване на читалището като самоуправляващо се културно-просветно сдружение на основата на действащото българско законодателство;
Развитие на читалищната дейност на базата на защитени програми и проекти;
Разширяване обхвата и съдържанието на текущата дейност на читалището. Разширяване съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението, в това число: възрастното население, хората с увреждания и др.;
Създаване на партньорства за осъществяване на съвместни читалищни инициативи и мероприятия.

Музейна сбирка

Музейната сбирка се поддържа от читалище „Зора“и се намира в сградата на ДПП.

В нея може да се видят предмети от бита на родопчанина в миналото. Представени са и характерните за този край носии. Тук може да видите борило - уред за бъркане на мляко - като резултат се получава масло и характерната за тук барканица. Хурка и вретено за предене на вълна и др.неща от бита.

Повече снимки на експозицията може да видите в раздел Галерия.

Медии

Кабелната телевизия е създадена през 1996 г. от Васил Качаков. Тя предлага около 30 канала на български и чужди телевизии.

За контакти: Офис - блок №14, I етаж, тел.: 0887833005

Няма местни радиостанции.

За нас | Карта на сайта | Правила за ползване | За контакти | © 2007 Владимир Медев
Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev